Untitled-3

Mitä on käyttäjätestaus (user testing) ja kuinka sitä käytetään?

Mitä on käyttäjätestaus ja kuinka sitä käytetään?

Mikä on käyttäjätestaus?

Käyttäjätestaus on prosessi, jossa loppukäyttäjät testaavat tuotetta tai palvelua sen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on saada palautetta siitä, miten käyttäjät kokevat tuotteen tai palvelun käytettävyyden, toimivuuden ja mahdolliset ongelmat.

Miten käyttäjätestausta käytetään?

Käyttäjätestaus voidaan toteuttaa eri tavoin riippuen tuotteesta tai palvelusta. Yleisesti käyttäjätestaus voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen. Kvalitatiivisessa käyttäjätestauksessa kerätään syvällistä tietoa käyttäjien kokemuksista esimerkiksi haastatteluiden ja käyttäytymisen havainnoinnin avulla. Kvantitatiivisessa käyttäjätestauksessa kerätään määrällistä tietoa esimerkiksi käyttäjien käyttötapojen ja suoritusten perusteella.

Käyttäjätestaus voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä, kuten käyttäjälaboratorioissa, verkossa tai kenttätestauksena. Usein käyttäjätestaus tapahtuu iteratiivisesti, eli testausta toistetaan ja tuotetta tai palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella. Tämä auttaa varmistamaan, että lopputulos on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja toimiva.

Käyttäjätestaus on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja sen avulla voidaan varmistaa, että tuote tai palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.