Untitled-3

Mitä ovat KPI:t (key performance indicators) ja kuinka niitä asetetaan?

Mitä ovat KPI:t ja kuinka niitä asetetaan?

Mikä on KPI?

KPI:t eli key performance indicators ovat mittareita, joita käytetään arvioimaan organisaation tai yksilön suorituskykyä tietyn tavoitteen saavuttamisessa. KPI:t auttavat mittaamaan ja seuraamaan tavoitteiden edistymistä sekä tunnistamaan mahdollisia ongelmia tai kehityskohteita.

Miten KPI:t asetetaan?

KPI:t tulee asettaa siten, että ne ovat SMART-periaatteiden mukaisia:

  • Specific (Tarkkarajainen): KPI:n tulee olla selkeästi määritelty ja ymmärrettävä.
  • Measurable (Mitatavissa oleva): KPI:n tulee olla mitattavissa oleva, jotta sen edistymistä voidaan seurata.
  • Achievable (Toteutettavissa oleva): KPI:n tulee olla realistinen ja saavutettavissa oleva asetettuun aikatauluun nähden.
  • Relevant (Relevantti): KPI:n tulee olla relevantti ja liittyä suoraan organisaation tai yksilön tavoitteisiin.
  • Time-bound (Aikarajattu): KPI:lle tulee asettaa selkeä aikaraja, johon mennessä sen tavoite tulee saavuttaa.

Esimerkki KPI:stä:

Esimerkiksi myyntitiimin KPI voi olla "kuukausittaisen myynnin kasvattaminen 10% verrattuna edelliseen kuukauteen".

On tärkeää asettaa oikeanlaisia KPI:tä, jotka tukevat organisaation strategisia tavoitteita ja auttavat sen menestymisessä. KPI:en seuraaminen ja niihin reagoiminen on keskeistä liiketoiminnan kehittämisessä.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.